Chúng tôi là cộng đồng người NGHIỆN đi xây tổ ấm. 

Xây đến đâu là ấm đến đấy.